MENU

Voorwaarden


Deze Disclaimer is van toepassing op de website Figuratiewerk.nl. Alle logos, trademarks, banners en tekst op deze website zijn eigendom van de eigenaars. Er mogen geen foto's van deze website gebruikt of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. De commentaren, foto's en nieuwsberichten zijn eigendom van de gebruiker die ze geplaatst heeft en is ook verantwoordelijk voor de copyrights van de geplaatste foto's.
Lees onze Disclaimer zorgvuldig voordat u gebruik maakt van de diensten van Figuratiewerk.nl. Wanneer u namelijk gebruik maakt van onze diensten verklaart u zich akkoord met de inhoud van de Disclaimer.

Algemene Voorwaarden voor Artiesten
Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers


Algemene Voorwaarden voor Artiesten

FIGURATIEWERK.NL

Gevestigd te Tilburg, Domein 14, 5046 PZ
Eigenaar: Davey Raaijmakers


Figuratiewerk.nl bemiddelt ten behoeve van artiesten met opdrachtgevers. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle bemiddelings- en boekingsovereenkomsten en inschrijvingen van Figuratiewerk.nl met bij haar ingeschreven en nog in te schrijven artiesten. Deze voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtnemer en opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten.

1. Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:

1.1 artiest: ieder natuurlijk persoon, ondermeer modellen, figuranten, publiek, stand-ins, fake kandidaten, acteurs, actrices, (playback-)muzikanten, hostesses, look-a-likes, die door onze tussenkomst artistieke werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.
1.2 opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon, waarmee Figuratiewerk.nl in een contractuele rechtsrelatie treedt naar aanleiding van een opdracht voor bepaalde werkzaamheden dan wel activiteiten, zoals Producent, Omroep Organisatie, Evenementenbureau.
1.3 inschrijving: het opnemen van foto's en andere gegevens van de artiest in het register van Figuratiewerk.nl.
1.4 boeking: opdracht-, order-, bemiddelings- of boekingsovereenkomst.
1.5 werkzaamheden: het verrichten van (artistieke) activiteiten met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

2. Inschrijving
2.1 Een ingeschreven artiest verklaart dat Figuratiewerk.nl gerechtigd is ten behoeve van een opdrachtgever op te treden en te bemiddelen en namens de artiest boekingsovereenkomsten af te sluiten, dit na de artiest hierover te hebben bericht.
2.2 Inschrijving van een artiest bij Figuratiewerk.nl geschiedt voor onbepaalde tijd. Bij inschrijving, en verder jaarlijks op verzoek, dient de artiest (minimaal) twee, door Figuratiewerk.nl geschikt geachte, foto's te overleggen en Figuratiewerk.nl van alle, door Figuratiewerk.nl nodig geachte, relevante persoonlijke informatie, naar waarheid verstrekt, te voorzien.
2.3 De ingeschreven artiest dient Figuratiewerk.nl tijdig, schriftelijk, op de hoogte te brengen/houden van uiterlijke veranderingen, adreswijzigingen, vakanties en langdurige ziektes, etcetera.
2.4 Door de artiest verstrekt fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van Figuratiewerk.nl en zal alleen worden gebruikt voor boekingsdoeleinden.
2.5 De beslissing om een artiest al dan niet in het bestand van Figuratiewerk.nl in te schrijven, dan wel een artiest uit te schrijven, berust geheel bij Figuratiewerk.nl en hoeft niet door haar te worden gemotiveerd. Aan een inschrijving kan een artiest niet het recht ontlenen om voor werkzaamheden door Figuratiewerk.nl te worden opgeroepen.
2.6 Indien een ingeschreven artiest niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Figuratiewerk.nl schriftelijk tegen deze voorwaarden heeft gereclameerd, wordt de artiest geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. Het niet voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde bepaling of uit nadere overeenkomst voortvloeiende verplichting kan leiden tot uitschrijving bij Figuratiewerk.nl onverminderd, behoudens wettelijke bepalingen, de rechten van Figuratiewerk.nl de artiest aansprakelijk te stellen voor enige door haar geleden schade, van welke aard ook.
2.7 De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud in bijv. zij/haar berichten, die gekoppelde account de doormiddel van de aan zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.

 1. De gebruiker dient zorgvuldig met zijn/haar account om te gaan
 2. De gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
 3. Misbruik van Figuratiewerk.nl en/of de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van Figuratiewerk.nl

3. Boeking
3.1 Tenzij anders door Figuratiewerk.nl en/of opdrachtgever wordt bepaald, dient de artiest -bij wijze van fatale termijn- tenminste dertig minuten voor het begin van de werkzaamheden op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de aanwijzingen van de opdrachtgever en van Figuratiewerk.nl worden opgevolgd.
3.2 Het is de artiest niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen  met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden. Alle informatie met betrekking tot Figuratiewerk.nl en haar opdrachtgevers, waarvan u weet of redelijker wijze zou kunnen weten dat deze niet voor derden is bestemd dan wel dat de niet als denkbeeldig te verwaarlozen kans aanwezig is dat die informatie via bedoelde derden in de openbaarheid komt dient u geheim te houden, tenzij Figuratiewerk.nl anders besluit.
3.3 Indien de artiest de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft Figuratiewerk.nl het recht de overeenkomst te ontbinden en het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding volgens de wet.
3.4 In geval van een onderbreking van de werkzaamheden van de artiest ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, kunnen de werkzaamheden worden verlengd met de tijd van de onderbreking zonder dat Figuratiewerk.nl tot eniglei extra vergoeding is gehouden.
3.5 De artiest verplicht zich naar beste kunnen de werkzaamheden te verrichten met inachtneming van eventueel schriftelijk kenbaar gemaakte overheidsvoorschriften en de ter plaatse van het optreden geldende Algemene Politie Verordening, voor zover deze afwijken van normale gangbare voorschriften en verordeningen.
3.6 De artiest verplicht zich bij boeking tot: - het bezitten van alle vereiste papieren die voor de werkzaamheden nodig zijn, zoals tewerkstellings- en verblijfsvergunningen - het verschaffen van alle noodzakelijke informatie voor een correcte loonverwerking, zoals ingevulde en ondertekende loonverdelingsverklaringen, bank- en/of gironummers, MBVformulieren en het sofi-nummer; - het overleggen van een afdoende medische verklaring aan Figuratiewerk.nl in geval van ziekte op het tijdstip van de geplande werkzaamheden; - het zorgdragen voor een afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering; - (indien toepasselijk) het zorgdragen voor tijdige toezending aan de opdrachtgever of Figuratiewerk.nl van bladmuziek en muziekcassettes met gezongen repetoire ter voorbereiding van een optreden met orkestbegeleiding.
3.7 De artiest vrijwaart Figuratiewerk.nl voor aanspraken van derden verband houdende met zijn werkzaamheden. De artiest garandeert Figuratiewerk.nl dat door het aanvaarden van deze uitnodiging de artiest geen inbreuk maakt op rechten van derden en de artiest verder niet gebonden is aan enige verplichting, nu of in de toekomst, waardoor de artiest zou kunnen worden verhinderd in het uitvoeren en naleven van verplichtingen die u hierbij jegens Figuratiewerk.nl hebt aanvaard. Deze vrijwaring wordt niet geëist ten aanzien van de rechten van derden, welke Figuratiewerk.nl reeds door een directe overeenkomst met deze derden en hun vertegenwoordigers hebben verworven, alsmede alle rechten van derden op werken, welke in onze opdracht door u zullen worden uitgevoerd.
3.8 Het is de artiest niet toegestaan om tijdens de opname(n) handels-, merk- en/of bedrijfsnamen te noemen danwel daarnaar op directe of indirecte wijze te verwijzen, behoudens uitdrukkelijk verzoek daartoe van opdrachtgever of Figuratiewerk.nl.
3.9 Het is de opdrachtgever en/of de artiest en/of anderen bij de opdracht betrokkenen niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van Figuratiewerk.nl, na eenmaal met elkaar door Figuratiewerk.nl in contact gebracht, elkaar direct of indirect te benaderen of te contracteren. Indien zulks toch geschiedt is de artiest vijftig procent van het honorarium aan Figuratiewerk.nl verschuldigd dat verdiend had dienen te worden indien de contracten geheel via Figuratiewerk.nl waren gesloten.
3.10 Buiten de periodes dat een talent voor de uitvoering van werkzaamheden door Figuratiewerk.nl is geboekt, heeft Figuratiewerk.nl jegens de artiest geen enkele verplichting van welke aard ook, behoudens nakoming van nog uit eerdere overeenkomst bestaande verplichtingen.

4. Annulering

4.1 Figuratiewerk.nl heeft recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat Figuratiewerk.nl tot enige schadevergoeding gehouden is, indien: - voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, de artiest zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Figuratiewerk.nl - indien uw medewerking op artistieke gronden onacceptabel is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Figuratiewerk.nl - u in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel, indien u middels een vennootschap deze overeenkomst aangaat, deze vennootschap onwillig wordt ontbonden; - er sprake is van een zodanige verandering van omstandigheden dat deze overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid behoort te eindigen.
4.2 Indien de werkzaamheden -op de overeengekomen tijd- niet kunnen doorgaan of vervallen en Figuratiewerk.nl en de opdrachtgever derhalve van de prestatie van de artiest geen gebruikt maakt, is Figuratiewerk.nl geen vergoeding verschuldigd. De werkzaamheden welke alsdan reeds verricht zijn zullen naar rato worden vergoed.
4.3 Het is de artiest niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien u door enigerlei oorzaak bent verhinderd mede te werken, dient u Figuratiewerk.nl onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van de artiest bij de werkzaamheden heeft Figuratiewerk.nl het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat Figuratiewerk.nl tot enige vergoeding zal zijn gehouden. In een dergelijk geval verbeurt de artiest voorts een boete aan Figuratiewerk.nl van vijftig procent van het overeengekomen honorarium.

5. Honorarium
5.1 Het honorarium wordt door Figuratiewerk.nl vastgesteld en kan afhankelijk zijn van ervaring alsmede de aard en de omvang van de werkzaamheden.
5.2 Alle bedragen zijn bruto. Op de vermelde vergoeding zullen alle eventueel verschuldigde loonbelasting en premies in mindering worden gebracht, maar voor een figuratie-vergoeding  per dag geldt het bovenstaande niet: in casu is de artiest geen arbeidsverhouding aangegaan. (Zie: Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging - Convenant av/aanhangsel bijlage 2 031293)
5.3 Indien Figuratiewerk.nl op basis van de door de artiest gepresenteerde feiten omtrent diens zelfstandigheid/ondernemersschap heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies, en fiscus enlof bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal Figuratiewerk.nl alle daaruit voortvloeiende kosten, o.a. naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op de betreffende artiest kunnen verhalen.
5.4 Indien deze overeenkomst enlof bewijs van vergoeding niet binnen vijf werkdagen na dagtekening door Figuratiewerk.nl van de artiest voor accoord ondertekend retour is ontvangen, heeft Figuratiewerk.nl het recht haar aanbod eq deze overeenkomst vervallen te verklaren. De artiest heeft dit recht niet.

6. Exclusiviteitsrechten
6.1 Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat de artiest tegen de aan ommezijde vermelde vergoeding zijn rechten (voorzover de artiest op zijn bijdrage enig recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, daaronder begrepen auteursrechten, waaronder mede bedoeld de rechten als omschreven in de artikelen 16c tot en met l6g en de artikelen 45a tot en met 45g van de Auteurswet 1912, en/of Naburige rechten, welke ook, zou kunnen doen gelden) geheel en onvoorwaardelijk aan Figuratiewerk.nl overdraagt. De artiest verleent derhalve hierbij aan opdrachtgever of Figuratiewerk.nl het recht zijn prestatie naar inzicht en goeddunken van opdrachtgever of Figuratiewerk.nl te exploiteren.
6.2 Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaarmaken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren/bewerken van de opname van de prestatie/uitvoering, het samplen en/of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en cassettes, videoplaten, CD-video's, CD-i, geluidsbanden, films, band-dia, fotografiën, holografiën, driedimensionale afbeeldingen, digitale- en computervastleggingen en weergaven daarvan en andere beeld- en geluidsdragers zoals breedbeeld-HDTV, CD-Rom, computernetwerken (bijvoorbeeld Internet) en interactieve TV met daarop de opname van de prestatie/uitvoering of van een reproduktielbewerking daarvan, het (doen) merchandisen, verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins verspreiden of in het verkeer brengen van de opname van de prestatie/uitvoering of van een reproduktie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het (doen) uitzenden op welke wijze en hoe vaak dan ook of anderszins openbaarmaken of verveelvoudigen, op welke manier ook, van de opname van de prestatie-uitvoering of van een reproduktie/bewerking daarvan.
6.3 Onder uitzenden wordt ondermeer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins, daarbij inbegrepen doorgifte/overbrengin via antennesystemen, satellietsystemen, kabelsystemen,bijvoorbeeld in het kader van abonnee- en pay-tv, pay-per-vieuw en/of closed circuit en tevens herhaalde uitzendingen en/of van compilatieprogramma’s.
6.4 Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie als bedoeld in dit artikel word geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding.
6.5 De artiest doet hierbij tevens afstand van de rechten genoemd in artikel 5 lid 1 onder a,b en c van de wet op de naburige rechten en van de rechten genoemd in artikel 25 aanhef en onder a ,b en c en artikel 45e aanhef en onder a,b en c van de auterswet 1912.
6.6 De artiest gaat onvoorwaardelijk accoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel of gedeelte of geheel niet uitzenden van de presentatie berust bij Figuratiewerk.nl en haar opdrachtgever.
6.7 Figuratiewerk.nl dan wel de opdrachtgever heeft het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden. 

7. Aansprakelijkheid
7.1 De artiest dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. Figuratiewerk.nl kan uit dien hoofde jegens de artiest geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Figuratiewerk.nl. Figuratiewerk.nl zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van, of schade aan de persoonlijke eigendommen van de artiest.
7.2 De artiest staat ervoor in dat de door hem mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan normaal te stellen veiligheidseisen. De artiest draagt zelf zorg voor een afdoende verzekering van deze zaken.
7.3 Indien Figuratiewerk.nl uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief terzake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.
7.4 De artiest vrijwaart Figuratiewerk.nl voor alle aansprakelijkheid welke de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens Figuratiewerk.nl zou doen blijken gelden.
7.5 Figuratiewerk.nl is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de artiest op weg naar/van de opnameplaats en tijdens opnamen.

8. Toepasselijk recht
8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondisement Amsterdam.
8.2 Voor zover daarvan in deze overeenkomst niet is afgeweken zijn op deze overeenkomst van toepassing de Algemene Vecta Artiestenvoorwaarden d.d. 1 juli 1992 onder nummer 1852 en 1853 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam cq de laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden.

9. Betalingen
9.1 Binnen 21 dagen na factuur datum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Figuratiewerk.nl. Wanneer de artiest niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de artiest geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.
9.2 Alle inschrijvingen kunnen tot 2 weken voor aanvang kosteloos geannuleerd worden, binnen 2 weken voor aanvang rekenen wij 50% van het verschuldigd bedrag.
Bij een annuleringen binnen 72u bent u het hele bedrag verschuldigd. Na inschrijving niets laten horen of niet gebruik maken van onze diensten ontslaat u niet van je betalingsverplichting.
9.3 Wanneer het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de artiest 3% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan Figuratiewerk.nl, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot volle maand.
9.4 Alle kosten welke door Figuratiewerk.nl worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de artiest.

De artiest verklaart van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee accoord te gaan.


Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgevers

FIGURATIEWERK.NL

Gevestigd te Tilburg, Domein 14, 5046 PZ
Eigenaar: Davey Raaijmakers


Figuratiewerk.nl bemiddelt ten behoeve van artiesten met opdrachtgevers. Voor zover niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle bemiddelings- en boekingsovereenkomsten en inschrijvingen van Figuratiewerk.nl met bij haar ingeschreven en nog in te schrijven artiesten. Deze voorwaarden prevaleren boven afwijkende voorwaarden van de opdrachtnemer en opdrachtgever, zelfs indien deze soortgelijke bepalingen als onderhavige bevatten.

1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoeld met:
1.1 artiest: ieder natuurlijk persoon, ondermeer modellen, figuranten, publiek, stand-ins, fake kandidaten, acteurs / actrices, (playback-)muzikanten, hostesses, look alikes, die door tussenkomst van Figuratiewerk.nl artistieke werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever;
1.2 opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon, waarmee Figuratiewerk.nl in een contractuele rechtsrelatie treedt naar aanleiding van een opdracht voor bepaalde werkzaamheden dan wel activiteiten, zoals Producent, Omroep Organisatie, Evenementenbureau;
1.3 boeking: opdracht-, order, bemiddelings~ of boekingsovereenkomst;
1.4 werkzaamheden: het verrichten van (artistieke) activiteiten met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord;
1.5 bemiddelingsfee: bureaucommissie, een percentage dat bovenop de verdiensten van medewerk(st)er komt te staan.

2. Prijzen
2.1 Tarieven worden aan de hand van de Figuratiewerk.nl prijslijst, in overleg met Figuratiewerk.nl en de artiest, per opdracht vastgesteld.
2.2 De opdrachtgever kan de artiest boeken tegen de volgende werktarieven: uurtarief, dagtarief, halfdagtarief, eventueel met overuren. Onder een halfdagtarief wordt de prijs voor vier werkuren binnen hetzelfde tijdsbestek verstaan. Delen van een uur worden naar een heel uur afgerond. Het dagtarief is verschuldigd voor boekingen van maximaal 8 uur, werkuren tussen 8,00 en 19.00 uur. Een overwerktarief van 200% van het uurtarief is verschuldigd voor werkzaamheden na 19.00 en voor 8.00 uur.
2.3 Alle door Figuratiewerk.nl gehanteerde werktarieven zijn exclusief bemiddelingsfee, BTW, reiskosten en eventuele overige onkosten.
2.4 Tarieven zijn, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend geldig voor eenmalige uitzending en enkelvoudige herhaling.
2.5 Het is de opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met de door Figuratiewerk.nl bemiddelde artiest over prijzen en verdiensten.
2.6 De opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op een artiest. Wanneer een opdrachtgever dit wenst, dienen vooraf bindende afspraken gemaakt te worden met Figuratiewerk.nl. In dat geval gelden speciale tarieven.
2.7 Een offerte wordt gedaan op grond van Figuratiewerk.nl ter beschikking gestelde informatie en onder voorbehoud van definitieve inzage van het script en/of bekendmaking van de werkzaamheden. Een offerte is geldig tot 90 dagen na dagtekening.
2.8 Voor het gebruik van opnames buiten Nederland, of langer dan één jaar, bij commercials, affiches, posters, verpakkingen, displays, stickers, in lingerie of naakt, etcetera zullen in onderling overleg tussen opdrachtgever en Figuratiewerk.nl worden overeengekomen.

3. Reiskosten
3.1 De reiskosten, van woonplaats tot werkplek, worden doorberekend volgens het wettelijk tarief voor kilometervergoeding.
3.2 Bij een reistijd langer dan twee uur wordt een reistijdvergoeding berekend van 50% van het uurtarief.
3.3 De opdrachtgever is tevens reiskosten verschuldigd voor één begeleider bij de boeking van een artiest jonger dan 16 jaar.
3.4 Wanneer werkzaamheden in het buitenland verricht worden, dient de opdrachtgever de volledig verschuldigde reis- en verblijfkosten vooraf te voldoen.

4. Boekingen
4.1 De door de opdrachtgever en Figuratiewerk.nl ondertekende opdrachtbevestiging is bindend voor beide partijen.
4.2 Opties op een artiest dienen uiterlijk één werkdag voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd om uitgevoerd te worden. Boekingen krijgen voorrang op opties. De eerste optant wordt in de gelegenheid gesteld zijn optie om te zetten in een boeking voordat de boeking van de tweede optant wordt vastgelegd.
4.3 Bij een mooi-weer-boeking geldt: eerste annulering geen kosten, tweede annulering 50% van het overeengekomen tarief en additionele kosten, derde annulering 100% van het overeengekomen tarief en alle additionele kosten. Annulering dient bij een mooi-weer-boeking 16 uur voor aanvang plaats te vinden.
4.4 Het is opdrachtgever en artiest niet toegestaan, zonder goedkeuring en buiten medeweten van Figuratiewerk.nl, na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contractueren. Indien zulks toch geschiedt is tweemaal het bedrag verschuldigd aan Figuratiewerk.nl, dat betaald had dienen te worden indien de contacten geheel via Figuratiewerk.nl waren gesloten.
4.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot enig verder, of ander, gebruik van een foto's, film en ander materiaal van de artiesten dan de opdrachtbevestiging of factuur aangeeft.
4.6 Beide partijen zullen zich onthouden van gedragingen of uitingen tengevolge waarvan de goede naam van de opdrachtgever en/of Figuratiewerk.nl in discrediet zou kunnen worden gebracht.

5. Online opdrachten
5.1 Figuratiewerk.nl houdt zich uitdrukkelijk het recht om de vormgeving en/of inhoud van opdrachten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen.
5.2 Figuratiewerk.nl is gerechtigd ten alle tijde zonder u in kennis te stellen opdrachten en/of reacties voortvloeiend uit geplaats opdrachten te verwijderen.
5.3 Opdrachten die in welke wijzen dan ook in stijd zij - of in verdenking tot gesteld worden - met onderstaande opsomming zullen in ieder geval niet ter beschikking gesteld mogen worden op via Figuratiewerk.nl of uitingen hiervan. (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van Figuratiewerk.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):

 1. Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden.
 2. Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 3. Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 4. Content die naar de mening van Figuratiewerk.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
 5. Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 6. Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 7. Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van Figuratiewerk.nl of derden worden geschonden;
 8. Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
 9. Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Figuratiewerk.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
 10. Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 11. Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

6. Annulering
6.1 Voor annulering door de opdrachtgever binnen 48 uur voor de afgesproken aanvang van de opdracht worden geen kosten in rekening gebracht; m.u.v. publiekopdrachten.
6.2 Bij annulering door de opdrachtgever tussen 48 en 24 uur voor de afgesproken aanvang van de opdracht is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het gehele overeengekomen tarief, de bemiddelingsfee en administratiekosten, met een minimum van € 100,-; m.u.v. publiekopdrachten.
6.3 Bij annulering door de opdrachtgever binnen 24 uur voor de afgesproken aanvang, of ter plaatse is de opdrachtgever het volledige overeengekomen tarief en alle additionele kosten verschuldigd; m.u.v. publiekopdrachten.
6.4 Voor meerdaagse boekingen is de annuleringstermijn even lang als de boeking. Wordt deze termijn niet aangehouden, dan is de opdrachtgever het volledige tarief en alle additionele kosten verschuldigd; m.u.v. publiekopdrachten.
6.5 Bij annulering van publiek door de opdrachtgever geldt het volgende, 110% van het overeengekomen tarief kan in rekening worden gebracht;

6.6 Figuratiewerk.nl is ten alle tijde gerechtigd een opdracht tot 24 uur voor aanvang te annuleren.
6.7 Bij de berekening van voornoemde termijnen tellen zaterdagen, zon -en feestdagen niet mee.

7. Betalingen
7.1 Binnen 21 dagen na factuur datum dient de betaling te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Figuratiewerk.nl. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur volledig in te stemmen.
7.2 Wanneer het factuurbedrag niet binnen de betalingstermijn is betaald, is de opdrachtgever 3% rente over het te betalen bedrag per maand verschuldigd aan Figuratiewerk.nl, waarbij gedeelten van een maand worden gerekend tot volle maand.
7.3 Alle kosten welke door Figuratiewerk.nl cq de artiest worden gemaakt ter effectuering van hun rechten, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder komen voor rekening van de opdrachtgever.
Buitengerechtelijke kosten zijn zonder nadere sommatie of ingebrekestelling door de opdrachtgever verschuldigd in alle gevallen waarin Figuratiewerk.nl cq de door haar vertegenwoordigde een gemachtigde, advocaat of deurwaarder heeft moeten inschakelen ter incassering van haar vorderingen of het handhaven van haar rechten. Voornoemde kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van vijfhonderd euro per vordering.
7.4 Nadat de opdrachtgever ten volle aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan jegens Figuratiewerk.nl, wordt de artiest voor zijn/haar werkzaamheden betaald.
7.5 De opdrachtgever verkrijgt eerst dan het recht tot het overeengekomen gebruik van de gemaakte opnamen nadat betaling van alle ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden. Bij overtreding, is de opdrachtgever jegens Figuratiewerk.nl een onmiddellijk opeisbaar bedrag verschuldigd van tweehonderdvijftig euro per dag, per opname, gerekend vanaf de dag van eerste openbaarmaking

8. Aansprakelijkheid
8.1 Wanneer materiaal van het model bij de opdrachtgever kwijt, of beschadigd raakt, zullen de hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever komen. Bovenstaande geldt tevens voor het in goede staat terugbezorgen van het materiaal.
8.2 Figuratiewerk.nl is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade en kosten van welke aard ook, behalve voor opzet of grove schuld, die tijdens werktijd of in verband met werkzaamheden ontstaan. De opdrachtgever vrijwaart Figuratiewerk.nl nadrukkelijk voor iedere vordering, ook door of vanwege derden.
8.3 Figuratiewerk.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van de opdrachtgever of derden, die de artiest tijdens de opdracht aanbrengt en/of schade die mocht ontstaan wanneer het model niet of gebrekkig presteert.
8.4 Arbeidsongeschiktheid van de artiest, alsmede alle andere omstandigheden die voor de artiest overmacht opleveren, gelden mede als overmacht voor Figuratiewerk.nl. Zodra Figuratiewerk.nl op de hoogte is van deze omstandigheden is Figuratiewerk.nl  verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen.
8.5 Indien Figuratiewerk.nl uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk zijn voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief terzake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart Figuratiewerk.nl voor alle aansprakelijkheid welke de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens Figuratiewerk.nl zou doen blijken gelden.
8.7 De opdrachtgever verplicht zich WA verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.
8.8 Figuratiewerk.nl is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever of derden voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het model naar/van de opnameplaats en tijdens opnamen.
8.9 Figuratiewerk.nl is niet verantwoordelijk jegens opdrachtgever of derden voor eventuele foutieve vermeldingen in dossiers van artiesten.

9. Overmacht

9.1 Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is Figuratiewerk.nl gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de overmacht teweegbrengende omstandigheid heeft opgehouden te bestaan, danwel geheel of gedeeltelijk als niet gegeven te beschouwen zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding van welke aard ook. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, van welke aard ook, die buiten haar macht ligt en uitvoering van de overeenkomst voor haar nadelig dan wel redelijkerwijs onmogelijk maakt.
9.3 In geval van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever, is deze gerechtigd de opdrachten in te trekken, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

10. Toepasselijk recht
10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondisement Amsterdam.

De opdrachtgever verklaart van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee accoord te gaan.

 

 

 


Ontmoet onze figuranten